Betingelser

1. FORUTSETNINGER
Tjenestevilkårene inneholder standard betingelsene for det bestilte produkt.
Avtalen inngås med OnkelB og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet eller e-post bestilling (heretter kalt bruker).

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN
OnkelB lagrer data på servere slik at du kan få tilgang til denne tjenesten, samt sende e-post via OnkelB sine systemer.
OnkelB fakturerer for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser.

3. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET
Bruker er selv som er ansvarlig for å holde brukernavn og passord hemmelig. og er ansvarlig for alt som skjer i sin brukerkonto.
Bruker forplikter seg til enhver tid å informere om uautorisert bruk av  tjenesten.

4. BRUKERS PERSONVERN
Vi har som prinsipp å overholde den private kommunikasjonen mellom sender og mottaker.
Unntak er gjeldende dersom vi blir påtvunget dette via rettslig instans eller det er behov for å beskytte OnkelB sine rettigheter og/eller eiendom eller personlige sikkerhet til brukerne av tjenesten eller allmennheten forøvrig.
OnkelB tar ikke ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.
Innholdet i brukers profil må til enhver tid følge norsk lovgivning. OnkelB kan ikke holdes ansvarlig dersom bruker ikke overholder dette. OnkelB forbeholder seg retten til å stenge brukers konto uten videre beskjed ved overtredelse.

5. ANSVAR
Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig.
OnkelB kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.
Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av tjenesten gjøres på egen risiko og at OnkelB ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår i brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.
Bruker har forstått og godtar at OnkelB, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

6. VIDERESALG AV TJENESTEN

Bruker kan kun videreselge tjenester kjøpt av OnkelB ved avtale.
Bruker plikter å betale OnkelB de til enhver tid gjeldende priser for bestilte tjenester selv om disse videreselges og benyttes av tredje part.
Dersom tjenesten ikke betales av bruker kan OnkelB stenge tjenesten uten varsel i henhold til denne avtalen.

7. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER
OnkelB tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.
Vi har ved sending og mottak av meldinger eller data satt en øvre grense på antall eller mengde av dette.
Lagringsmengden og dataoverføringen på de respektive kontoer fremkommer av produktinformasjonen. Overforbruk vil bli fakturert etter egen avgift.

8. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN
Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten.
Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges norske og internasjonale lover og regler.

Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon.
Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett.
Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell.
Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske eller internasjonale lover og regler.

9. TRAFIKK

Trafikkmengde kommer frem av gjeldende webhotell pakker. OnkelB forbeholder seg retten til å oppheve brukers avtale eller å sette begrensninger på brukers trafikk ved hvis bruker forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk.

10. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN

OnkelB vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, men OnkelB kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig.
OnkelB forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig.
OnkelB har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom OnkelB benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.
Et abonnement løper i 12 måneder og kan sies opp av bruker med minimum 1  måneds varsel før utløp.
Oppsigelsen  må gjøres skriftlig.  Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra bruker.
OnkelB holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.
OnkelB forplikter seg ikke til å varsle bruker om at forholdet blir/er avsluttet hvis ikke alternativ kontaktform over internett
(f.eks. alternativ e-post adresse) er oppgitt i brukerens personlige opplysninger.
Ved avslutning av brukerkontoen vil brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne.
Bruker har ingen rett til og OnkelB har intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til bruker eller tredjepart.
OnkelB forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet.
Bruker forplikter seg til å holde sin kontaktinformasjon oppdatert.
OnkelB vil ikke under noen omstendigheter utlevere noen av disse opplysningene til tredjepart,
med mindre blir tvunget til å utlevere denne informasjonen ved inndrivelse av utestående beløp.
I slike tilfeller vil ikke eventuelle utestående beløp bli refundert.

11. BESKJEDER TIL ELLER FRA OnkelB

Alle beskjeder skal foregå skriftlig, via e-post eller via våre kundesider.
OnkelB kan sende ut meldinger via tjenesten dersom vi mener dette er nødvendig for å informere bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere.
Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra OnkelB gjennom valgt kommunikasjonskanal.

12. BETALING

Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten.
Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven.
Ved purring påløper et gebyr etter gjeldende takster for purregebyr. OnkelB forbeholder seg retten til å overdra fordringen til tredjepart dersom betaling ikke er mottatt ved forfall.
Bruker har forstått at produktet/tjenesten kan bli suspendert eller midlertidig stoppet.

13. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp.

14. LOVER

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan partene kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger.